<".$nazev.">"; $data2 = "\n\n"; $data = " \n <![CDATA[".$nazev."]]> ".$nahled." ".$video." ".$nahled." "; $data_new = "$data_new $data"; $data_uloz = "$data1 $data_new $data2"; $data_uloz = iconv("cp1250", "utf-8", $data_uloz); if( FPutS($file, $data_uloz) ) { $re= "XML Soubor $xml byl uspesne vygenerovan :)"; } else $re="XML Soubor $xml nebyl vygenerovan!"; FClose($file); ?>